Printscorpio Oy Code of Conduct

Printscorpios etiska riktlinjer/affärsmodell

Syftet med dessa riktlinjer är att definiera de etiska principer som Printscorpios personal och partners är engagerade i.

Alla Printscorpio-anställda, underleverantörer, leverantörer och andra partners är skyldiga att följa denna etiska kod, internationella avtal och gällande lokal lagstiftning.

Företag

Företagshemligheter eller annan konfidentiell information får inte avslöjas för utomstående eller användas mot Printscorpios intressen.

Vi accepterar inte korruption eller mutor.

Mänskliga rättigheter

Användning av barn- eller tvångsarbete är strängt förbjudet.

Samarbetspartner måste respektera anställdas rätt att organisera sig och kollektiva förhandlingar.

Alla anställda måste behandlas rättvist oavsett hudfärg, ras, kön, religion, nationalitet, politiska åsikter, sexuell läggning, social bakgrund, ålder eller oavsett funktionsnedsättning.

Anställdas arbetstid är i enlighet med alla tillämpliga lagar och kollektivavtal på området, inklusive ordinarie arbetstid och övertid, raster, vilotid, semester och moderskap samt för pappaledighet.

Anställda ska ha minst lön. minimilönen enligt kollektivavtalet eller nationell lagstiftning, beroende på vilken av dessa som är bäst.

Anställda måste förses med en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Skydd av miljön

< p>Verksamheten måste uppfylla alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen.

Farliga material, kemikalier och ämnen måste hanteras, transporteras, lagras, återvinnas och kasseras på ett lämpligt sätt med hänsyn till säkerheten. p>

Printscorpio Oy Code of Conduct - Printscorpio

Inga produkter tillgängliga än

Håll ögonen öppna! Fler prdoukter kommer att visas här när de läggs till.

Loading...