Code of Conduct

Printscorpion eettinen ohjeisto / toimintapamalli

Tämän ohjeiston tarkoituksena on määritellä eettiset periaatteet, joiden noudattamiseen Printscorpion henkilöstö ja yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet.

Kaikkia Printscorpion työntekijöitä, alihankkijoita, tavarantoimittajia ja muita yhteistyökumppaneita velvoitetaan noudattamaan tätä eettistä ohjeistoa, kansainvälisiä sopimuksia sekä voimassa olevaa paikallista lainsäädäntöä.

Liiketoiminta

Liikesalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tietoja ei saa luovuttaa ulkopuolisille tai käyttää Printscorpion etujen vastaisesti.

Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa.

Yhteistyökumppanin tulee pitää läpinäkyvää ja ajantasaista dokumentaatiota toiminnoistaan, jolla se voi tarvittaessa todistaa noudattavansa sovellettavia materiaaleja ja palveluja koskevia sopimuksia.

Ihmisoikeudet

Lapsi- tai pakkotyövoiman käyttö on ehdottomasti kielletty.

Yhteistyökumppaneiden on kunnioitettava työntekijöiden järjestäytymisoikeutta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta.

Kaikkia työntekijöitä tulee kohdella oikeudenmukaisesti ihonväristä, rodusta, sukupuolesta, uskonnosta, kansallisuudesta, poliittisista mielipiteistä, seksuaalisesta suuntautumisesta, yhteiskunnallisesta taustasta, iästä tai toimintarajoitteisuudesta riippumatta.

Työntekijöiden työaika on kaikkien sovellettavien lakien ja alan työehtosopimusten mukaista säännöllisen työajan ja ylitöiden, taukojen, lepoajan, lomien sekä äitiys- ja isyyslomien osalta.

Työntekijöille on maksettava vähintään työehtosopimuksen tai kansallisen lainsäädännön mukaista minipalkkaa, riippuen siitä kumpi näistä on parempi.

Työntekijöille on tarjottava turvallinen ja terveellinen työympäristö.

Ympäristön suojelu

Toiminnassa on noudatettava kaikkia sovellettavia ympäristölainsäädännön vaatimuksia.

Vaarallisia materiaaleja, kemikaaleja ja aineita tulee käsitellä, kuljettaa, varastoida, kierrättää ja hävittää asianmukaisella tavalla turvallisuus huomioiden.


Eettinen ohjeisto toimittajille

Printscorpio Oy:n eettinen ohjeisto toimittajille ja alihankkijoille. Pyydämme allekirjoittamaan ennen ensimmäsitä toimitusta. Toimitus joko kirjeessä Printscorpio Oy / Ostot, Urheilukentäntie 6, 36720 Aitoo tai sähköpostilla laskutus@printscorpio.fi